PCC > Wpływ zmiennych warunków atmosferycznych na jakość i wydajność piany.

Wpływ zmiennych warunków atmosferycznych na jakość i wydajność piany.

Aktualnie jesteśmy w tak zwanym okresie przejściowym, czyli czasie z pogranicza lata i jesieni. Nie mamy już do czynienia ze stabilnymi i przewidywalnymi warunkami pracy,

teraz warunki zmieniają się zależnie od pory dania – amplitudy temperatur są jednymi z największych w roku i sięgają nawet 20C.

W tym okresie praca z systemami natryskowymi stawia przed wykonawcami dodatkowe wyzwania, aby osiągnąć jak najlepszy efekt pracy – wydajność, jakość i czas poświęcony na wykonanie izolacji. Wszystko to w efekcie przekłada się na efektywność ekonomiczną.

W okresach zmiennych warunków atmosferycznych, zauważamy cztery obszary, w których najczęściej pojawiają się błędy i na które należy zwrócić szczególna uwagę. Zaliczamy do nich:

Niewłaściwe ustawienia maszyny dozującej powoduje pogorszenie jakości i wydajności piany.

Należy wziąć pod uwagę zmienność warunków w ciągu dnia i dopasować ustawienia maszyny do sytuacji aktualnie panującej oraz w razie potrzeby korygować nastawy jeżeli warunki będą się zmieniać. Przykładowo, w godzinach porannych temperatura powierza będzie znacznie niższa, niż w godzinach popołudniowych, w czasie dużego nasłonecznia. W miarę postępu prac, sama energia powstająca w wyniku reakcji, będzie też znacznie podnosić temperaturę otoczenia. W sytuacji dużych wahań temperatur w ciągu dnia, zalecamy odpowiednią korektę ustawień maszyny.


Zbyt niska temperatura składników w beczce doprowadzi do niewłaściwego rozpylania mieszanki oraz spowolnienia reakcji.

Z uwagi na znacznie niższe temperatury występujące w godzinach porannych, należy zwrócić większą uwagę na temperaturę składników przed przystąpieniem do natrysku. Wraz z upływającym czasem i coraz niższymi temperaturami, czas potrzebny na właściwe przygotowanie materiału będzie się wydłużał. Jeżeli używamy maszyny o stosunkowo niewielkiej mocy bloków grzewczych, warto rozważyć użycie pasów grzewczych, jako dodatkowego wyposażenia, które przyspieszy ogrzewanie surowców. Należy jednak pamiętać, że przekazują one ciepło miejscowo, nie pozwalając na równomierne podnoszenie temperatury cieczy w całej objętości beczki. Korzystając z tego typu urządzeń, nie można też przesadzić w drugą stronę i zawsze pamiętać o nieprzekraczaniu maksymalnych zalecanych temperatur, które wynoszą 40OC. Brak kontroli temperatury w beczkach i zbyt intensywne podgrzewanie mieszanki poliolowej, może przyspieszyć proces starzenia się substancji, zwiększyć tendencję do rozwarstwiania, a nawet spowodować jego nieodwracalne zepsucie, dlatego właściwe przygotowanie materiału przed pracą jest kluczowe dla osiągniecia najlepszego rezultatu.

Poniższa tabela pokazuje parametry optymalne dla pracy z systemami otwarto-komórkowymi PCC Prodex – zostały one opracowane i sprawdzone przez producenta, ich dotrzymywanie gwarantuje najlepszy finalny efekt

Temperatura grzania składników A i B[1] 50-60°C
Grzanie węży 50-60°C
Ciśnienie składników 80-110 Bar (1160 – 1595 psi)
Temperatura składników w beczkach [2] 30-40°C

Nieodpowiednie warunki do wykonywania prac wywołują szereg problemów podczas przetwarzania.

Równie ważne co odpowiednie przygotowanie materiału do przetwarzania i dobranie optymalnych ustawień, jest wykonywanie natrysku we właściwych do tego warunkach otoczenia. Na te czynniki mamy zdecydowanie mniejszy wpływ, ale warto pamiętać o podstawowych zasadach.

Do najczęściej występujących nieodpowiednich warunków otoczenia podczas wykonywania prac można zaliczyć:

  • Zbyt niską temperaturę podłoża – pogorsza przyczepność, powoduje wolniejszy i niepełny przyrost piany oraz skurcze
  • Zbyt niską temperaturę powietrza – powoduje wolniejszy i niepełny przyrost piany
  • Zbyt wysoką wilgotność powietrza – pogorsza jakości piany oraz przyczepności do podłoża i adhezję międzywarstwową
  • Zbyt wysoką wilgotność podłoża porowatego (drewna) – pogorsza przyczepność i powoduje odspojenie od podłoża

Poniższa tabela pokazuje warunki otoczenia optymalne dla pracy z systemami otwarto-komórkowymi PCC Prodex – zostały one opracowane i sprawdzone przez producenta, ich dotrzymywanie gwarantuje najlepszy finalny efekt

Temperatura otoczenia 10-35°C
Zalecana temperatura podłoża 15-50°C
Wilgotność względna otocznia ≤ 70%
Wilgotność podłoża porowatego Do 15%
Wilgotność podłoża nieporowatego 0%

W warunkach chłodnych nocy utrudnione jest zapewnienie minimalnej zalecanej temperatury podłoża. Fakt, że otoczenie osiąga wymaganą temperaturę nie oznacza zwykle, że jest ona spełniona dla podłoża. Zbyt niska temperatura podłoża na które zostanie natryśnięta piana może spowodować w efekcie skurcz i pogorszenie przyczepności powodujące nawet odpadanie pian od skosów czy sufitów. Przed pracą należy więc dopilnować by podłoże, membrana, deskowanie jak i krokwie osiągnęły wymaganą temperaturę. Skuteczną metodą zwiększania temperatury podłoża i powietrza przy jednoczesnym obniżaniu wilgotności względnej jest użycie w miejscu natrysku nagrzewnic lub dmuchaw. Zbyt zimne otoczenie i podłoże spowolni reakcję oraz nie zapewni pełnego przyrostu, co w konsekwencji wpłynie niekorzystnie na osiąganą wydajność. Dobrym zwyczajem jest również rozpoczynanie izolowania dachu od połaci o wyższej temperaturze (można to sprawdzić przy użyciu pirometru), zazwyczaj jest to część dachu mocniej w danym momencie nasłoneczniona.

Ważne jest, aby każdorazowo przeprowadzać pomiar wilgotności konstrukcji drewnianych wykorzystując wilgotnościomierz. Drewno o wilgotności powyżej 15% będzie pogarszać przyczepność natryskiwanej piany. Istotny jest również fakt, że wilgotne drewno może z czasem się kurczyć. W sytuacji zbyt wysokiej wilgotności więźby dachowej, jedynym słusznym rozwiązaniem jest wstrzymanie prac do momentu naturalnego wyschnięcia drewna i osiągnięcia poziomu maksymalnie 15%.

Złe przechowywanie materiału przyspiesza proces starzenia surowców.

Aktualnie w godzinach przedpołudniowych temperatury są znacznie niższe niż choćby kilka tygodniu temu, dlatego należy zwrócić większą uwagę na warunki przechowywania materiału oraz samochodu z maszyną i beczkami. Warto pamiętać, że niekorzystny wpływ na materiał mają zarówno temperatury niższe jak i wyższe od rekomendowanych. Zalecamy, aby zastawy przechowywane były w temperaturze mieszczącej się w przedziale 15 – 25ºC, będąc jednocześnie chronione przed bezpośrednim nasłonecznianiem oraz dostępem wilgoci. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest, aby materiał oraz urządzenie dozujące przechowywać w podgrzewanym garażu/magazynie. Chłód i zimno działają negatywnie na surowce do produkcji piany i sprzęt wykorzystywany do natrysku. Niskie temperatury zwiększają lepkość i gęstość nie tylko komponentów ale także m.in. oleju w sprężarce czy maszynie, przez co wymuszają znacznie większą prace zarówno pomp transferowych jak i całego osprzętu.

Radosław Szewczyk

Manager Wsparcia Technicznego

PCC Prodex

[1] Temperatura grzania składników A i B – temperatura w trakcie pracy, po stronie wysokiego ciśnienia

[2] Temperatura składników w beczkach – temperatura składników po stronie niskiego ciśnienia