PCC > Privacybeleid

Privacybeleid

Sluit je aan bij de besten!

I. Dienst

Dit privacybeleid is van toepassing op de website op het domein www.pcc-prodex.eu.

II. Verantwoordelijke voor persoonlijke gegevens

De beheerder van de persoonsgegevens is PCC Prodex Sp. z o.o. met statutaire zetel ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, ingeschreven in het Ondernemersregister van de Nationale Rechtbank gehouden door de Arrondissementsrechtbank voor Wrocław, 9e Handelskamer van het Nationale Rechtbankregister, onder KRS nummer 0000024928, met een aandelenkapitaal van 50 000 PLN, NIP 522-18-03-295, REGON 012290187.

U kunt contact met ons opnemen over uw persoonlijke gegevens via e-mail: odo.prodex@pcc.eu

De voor de verwerking verantwoordelijke verklaart dat hij bijzondere zorg besteedt aan de bescherming van de belangen van de betrokkenen en in het bijzonder ervoor zorgt dat:

 1. Persoonlijke gegevens rechtmatig, eerlijk en transparant verwerkt;
 2. verzamelt Persoonsgegevens voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en verwerkt deze verder niet op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden;
 3. Persoonsgegevens zijn adequaat, relevant en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 4. Persoonlijke gegevens correct zijn en waar nodig worden bijgewerkt;
 5. bewaart Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt;
 6. de Persoonsgegevens verwerken op een wijze die passende beveiliging waarborgt, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door middel van passende technische of organisatorische maatregelen

III. Doel van de verwerking

Persoonsgegevens kunnen door de Beheerder worden verwerkt voor, onder andere, de volgende doeleinden:

 1. communicatie en het bericht beantwoorden. De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij, bijvoorbeeld: opnieuw contact met u opnemen, onze marketing of partners, waaronder de PCC Group.
 2. het afsluiten en uitvoeren van een service- of verkoopcontract – de basis voor verwerking is hier de noodzaak voor het afsluiten van het contract;
 3. direct marketing van de producten en diensten van de Beheerder en de entiteiten van de PCC-groep – totdat u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor dit doel of uw toestemming intrekt – de basis voor de verwerking is hier de vervulling van de legitieme belangen van de Beheerder of een derde partij of toestemming;
 4. om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Beheerder (bijv. op het gebied van belastingen, boekhouding, klachtenafhandeling) – voor de duur van deze verplichtingen of voor de periode die nodig is om de naleving van deze verplichtingen aan te tonen aan de autoriteiten die in dit verband bevoegd zijn om te controleren – de grondslag voor de verwerking is een wettelijke verplichting van de Beheerder;
 5. het instellen, verdedigen en doen gelden van vorderingen – voor de periode waarna vorderingen (bijv. uit overeenkomsten) verjaren of voor de duur van mogelijke procedures – de grondslag voor verwerking is hier het gerechtvaardigde belang of de wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Het verstrekken van Persoonsgegevens is vrijwillig, maar kan noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld een contract te sluiten of uit te voeren of om te reageren op een vraag of voor correspondentie.

Als de verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

IV. Ontvangers van persoonlijke gegevens

 1. Persoonsgegevens mogen alleen aan externe partijen ter beschikking worden gesteld binnen de grenzen van de wet, voor het doel en voor zover noodzakelijk, onder andere voor de doeleinden van de gegevensverwerking. voor de correcte uitvoering van de Verkoopovereenkomst of de Serviceovereenkomst.
 2. De Beheerder kan de verwerking van Persoonsgegevens aan derden toevertrouwen met het oog op de uitvoering van activiteiten die verband houden met de bedrijfsvoering, alsmede met het oog op het doen gelden van of het beschermen tegen claims die verband houden met het gebruik van zijn diensten of producten. Deze entiteiten kunnen zijn:
 1. externe adviesbureaus (waaronder juridische, audit-, belasting-, marketing- en boekhoudkundige adviesbureaus);
 2. externe IT-specialisten;
 3. entiteiten die de administrateur assisteren bij het afhandelen van correspondentie;
 4. koeriers – in het geval van correspondentie of bezorging door een koerier;
 5. Internetbetalingsoperatoren of banken – in het geval van financiële vereffeningen;
 6. entiteiten die met de administrateur samenwerken in het kader van verkoopdiensten;
 7. en andere entiteiten binnen de PCC-groep die sommige van de bovenstaande diensten voor de Beheerder uitvoeren.

V. Rechten van betrokkenen

In elk geval heeft de betrokkene het recht om:

 1. toegang tot Persoonsgegevens (inclusief, bijvoorbeeld, het ontvangen van informatie over welke Persoonsgegevens worden verwerkt),
 2. verzoeken om rectificatie en beperking van de verwerking van Persoonsgegevens (bijv. als deze onjuist zijn);
 3. het wissen van Persoonsgegevens (bijv. wanneer deze onrechtmatig zijn verwerkt);
 4. Persoonsgegevens overdragen die hij/zij aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt en die geautomatiseerd worden verwerkt en de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contractuele basis, bijvoorbeeld aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 5. bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens op grond van het feit dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, waaronder met name de verwerking voor marketingdoeleinden;
 6. een klacht indienen bij de autoriteit die bevoegd is voor de bescherming van persoonsgegevens.

VI. Cookies

De Beheerder gebruikt cookies (kleine tekstbestanden, zogenaamde “cookies”), die worden opgeslagen op de eindapparatuur van de Gebruikers om gegevens te verkrijgen over het gebruik van de Website door de Gebruikers.

Cookies maken dit onder andere mogelijk:

 1. het behouden van een gebruikerssessie na het inloggen, zodat het niet nodig is om op elke subpagina van de Website apart in te loggen;
 2. om de inhoud van de Website aan te passen aan de behoeften en interesses van de Gebruikers;
 3. het verzamelen van statistieken over bezoeken aan de Website;
 4. online enquêtes maken en ze beveiligen tegen meervoudig stemmen door dezelfde mensen.

Informatie die via cookies wordt verkregen, omvat onder andere. de naam van de internetprovider, het IP-adres van gebruikers, het land van herkomst van gebruikers die verbinding maken met de site.

De Website gebruikt twee soorten cookies: “sessiecookies” en “permanente cookies” (persistente cookies). “Sessiecookies” zijn tijdelijke bestanden die op de eindapparatuur van de Gebruiker worden opgeslagen totdat de Gebruiker uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. “Permanente” cookies worden op de eindapparatuur van de Gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die is aangegeven in de parameters van de cookies of totdat ze door de Gebruiker worden verwijderd.

In veel gevallen staat de software voor surfen op het web (webbrowser) standaard toe dat cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker. De gebruiker kan op elk moment de cookies verwijderen die op zijn of haar eindapparaat zijn opgeslagen of de plaatsing ervan blokkeren in de instellingen van zijn of haar internetbrowser (ook op een mobiele telefoon of een ander apparaat dat toegang biedt tot internet). Meer informatie over cookies is beschikbaar in het “Help”-gedeelte van het menu van uw browser.

De Beheerder informeert dat beperkingen op het gebruik van cookies van invloed kunnen zijn op sommige functionaliteiten die op de Website beschikbaar zijn.

De beheerder gebruikt een service van Google op zijn website:

1. Google Analytics – een dienst waarmee gegevens kunnen worden verzameld om bezoekersstatistieken van websites te analyseren. Gedetailleerde informatie over hoe Google Analytics uw gegevens verwerkt, vindt u op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. De gebruiker kan het verzamelen van zijn gegevens voorkomen door een browseruitbreiding te installeren die het verzenden van gegevens naar Google Analytics blokkeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

2. Google reCAPTCHA – een service die het mogelijk maakt om na het gedrag van een gebruiker te controleren of de gegevens op een pagina (bijv. een formulier) zijn ingevoerd door een mens of een automaat. De analyse wordt automatisch op de achtergrond uitgevoerd wanneer de website wordt geopend zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld. Als onderdeel van de analyse houdt het mechanisme rekening met verschillende soorten informatie (bijv. IP-adres, gemaakte muisbewegingen, doorgebrachte tijd op de site) en de verzamelde gegevens worden naar Google verzonden. Meer informatie over Google reCAPTCHA is te vinden op: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html.

Meer informatie over het privacybeleid en gegevensverzameling van Google is te vinden op: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

VII. Wijziging in privacybeleid

Dit Privacybeleid kan door de Beheerder worden gewijzigd door een nieuwe versie op de Website te publiceren.

Deze versie van het Privacybeleid is van kracht vanaf 25.05.2018.