IZOLACJE OTWARTOKOMÓRKOWE

Izolacje otwartokomórkowe to systemy poliuretanowe, w skład których wchodzą części poliolowe (składnik A) oraz części izocyjanianowe (składnik B). Każdy ze składników jest cieczą i charakteryzuje się innymi parametrami. Składnik A o wyższej lepkości jest barwy żółtej do pomarańczowej, natomiast składnik B o wyższej gęstości ma barwę brunatną. Dodatkowo system wyróżnia się brakiem lotnych związków organicznych (VOC), ponieważ nie zawiera środków spieniających, które w istotny sposób zubożają warstwę ozonową – zgodnie z przepisami Unii Europejskiej rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r.

EKOPRODUR S0310

System EKOPRODUR S0310 służy do wytwarzania półsztywnej (miękkiej) piany izolacyjnej . Jest ona natryskiwana bezpośrednio na powierzchnię dachów, poddaszy zadaszeń, stropów oraz ścian. Stanowi idealną izolację zarówno termiczną jak i akustyczną. Można nią pokrywać między innymi konstrukcje drewniane, murowane, stalowe, oraz systemy szkieletowe obiektów mieszkalnych, przemysłowych, a także użyteczności publicznej

Otwartokomórkowa izolacja z piany poliuretanowej EKOPRODUR S0310 zastała wprowadzana do sprzedaży na podstawie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych CPR nr 305/2011 wraz z oceną właściwości użytkowych dokonaną przez Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z europejską normą zharmonizowaną PN-EN 14315-1. Wyrób posiada atest higieniczny PZH, a także oznakowania CE potwierdzone wydaną dla tego produktu Deklaracją Właściwości Użytkowych.

System spieniany jest dwutlenkiem węgla (CO2) wytwarzanym w reakcji składnika A ze składnikiem B. W wyniku połączenia i dokładnego, mechanicznego wymieszania obu składników otrzymywana jest piana półsztywna (miękka) o strukturze otwartokomórkowej. System powinien być przetwarzany wyłącznie z użyciem wysokociśnieniowych agregatów spieniających, wyposażonych w głowicę spieniającą. Produkt ten jest wyjątkowym systemem przeznaczonym do produkcji izolacji termicznych o właściwościach akustycznych, aplikowanym wyłącznie wewnątrz budynków mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych, m.in. hangarów czy lokali medialnych. Spieniony system cechują niezmienne w czasie parametry fizykomechaniczne. Natrysk należy wykonać tak, aby uzyskane warstwy były jak najgrubsze, nawet > 100 mm. Zastosowanie odpowiednio dobranej grubości izolacji, która dodatkowo pozbawiona jest spoin, poprawia energooszczędność całej izolowanej powierzchni. Natryśnięty materiał nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieniowania UV (światło słoneczne) oraz mieć styczności z bardzo wilgotnym otoczeniem. W takich sytuacjach należy odpowiednio zabezpieczyć izolację.

 • Możliwość zastosowania bezpośrednio na izolowaną powierzchnię wykonaną z większości dostępnych na rynku materiałów budowlanych;
 • Wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna o szerokim zakresie aplikacyjnym (zarówno w budynkach modernizowanych, jak i nowo wznoszonych);
 • Nieporównywalnie lekka izolacja nieobciążająca konstrukcji budynku;
 • Możliwość otrzymania bezspoinowej izolacji, nie narażając się tym samym na mostki termiczne czy przedmuchy powietrza odpowiedzialne za stratę ciepła;
 • Możliwość izolowania trudno dostępnych miejsc, zwłaszcza skosów i szczelin w przypadku izolacji poddaszy, z pełną gwarancją szczelności izolacji;
 • Szybkość wykonania oraz wszechstronność w technice nanoszenia izolacji dają możliwość wykonania całej izolacji nawet w przeciągu jednego dnia – zewnętrzna warstwa wysycha już w około 13 sekund;
 • Izolacja termiczna i akustyczna o dobrej odporności na wilgoć i wiatr dzięki zastosowaniu Bio Defence Technology dodatkowo chroni izolowany obiekt przed pleśnią i grzybami;
 • Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 7 kg/m3
 • Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: F
 • Klasyfikacja ogniowa: Bs1d03
 • Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, WP ≤ 0,85 kg/m2
 • Współczynnik przewodności cieplnej:
  • λmean, i : 0,037 W/(m·K)
  • λ90, 90 : 0,038 W/(m·K)
 • Wartość starzeniowa, λD dla grubości: 0,038 W/(m·K)
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna, wytrzymałość na ściskanie: σ10 ≥ 6 kPa
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ 3
 • Stabilność temperaturowa:
  • 70°C, 90% RH, po 48 h: d ≤ 4%, sz ≤ 4%, g ≤ 1%
  • -30°C, po 48 h: d ≤ 2%, sz ≤ 2%, g ≤ 0,5%
 • Całkowite odkształcenie względne:
  • 48 h, 20 kPa, 80°C: ≤ 2,57%
 • Przyczepność pianki prostopadle do podłoża: ≥ 20 kPa
 • Zawartość komórek zamkniętych: ≤ 20%

Aby natryśnięta piana zachowywała wszystkie parametry, przed rozpoczęciem pracy bezwzględnie należy oczyścić izolowaną powierzchnię z pyłów, oleju, luźnych fragmentów oraz innych środków mogących zmniejszyć przyczepność piany. Dodatkowo należy w staranny sposób zabezpieczyć pomieszczenie i najbliższe otoczenie, głównie okna, drzwi, meble, aby uniknąć przypadkowego zabrudzenia.

 • produkcja wysokiej jakości półsztywnej piany poliuretanowej o niskiej gęstości;
 • produkcja piany PUR o strukturze otwartokomórkowej;
 • wytwarzanie izolacji termicznej i akustycznej nowoczesną i praktyczną technologią natryskową;
 • wytwarzanie materiału izolacyjnego o stabilnych parametrach i doskonałej przyczepności do różnych powierzchni budowlanych;
 • wydajna izolacja dachów, poddaszy, zadaszeń, stropów, ścian, m.in. w konstrukcjach drewnianych, murowanych, stalowych i w systemach szkieletowych bez naddatku grubości;
 • izolacja odporna na pleśń i grzyby;

poliuretan; systemy poliuretanowe; PU; PUR;

EKOPRODUR S0310/E

System EKOPRODUR S0310/E służy do wytwarzania półsztywnej (miękkiej) piany izolacyjnej o klasie ogniowej E. Jest ona natryskiwana bezpośrednio na powierzchnię dachów, poddaszy zadaszeń, stropów oraz ścian. Stanowi Idealną izolację zarówno termiczną jak i akustyczną. Można nią pokrywać między innymi konstrukcje drewniane, murowane, stalowe, oraz systemy szkieletowe obiektów mieszkalnych, przemysłowych, a także użyteczności publicznej.

Otwartokomórkowa izolacja z piany poliuretanowej EKOPRODUR S0310/E zastała wprowadzana do sprzedaży na podstawie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych CPR nr 305/2011 wraz z oceną właściwości użytkowych dokonaną przez Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z europejską normą zharmonizowaną PN-EN 14315-1. Wyrób posiada atest higieniczny PZH, a także oznakowania CE potwierdzone wydaną dla tego produktu Deklaracją Właściwości Użytkowych.

System spieniany jest dwutlenkiem węgla (CO2) wytwarzanym w reakcji składnika A ze składnikiem B. W wyniku połączenia i dokładnego, mechanicznego wymieszania obu składników otrzymywana jest piana półsztywna (miękka) o strukturze otwartokomórkowej. System powinien być przetwarzany wyłącznie z użyciem wysokociśnieniowych agregatów spieniających, wyposażonych w głowicę spieniającą. Produkt ten jest wyjątkowym systemem o podwyższonych parametrach palnościowych, przeznaczonym do produkcji izolacji termicznych o właściwościach akustycznych. Powinien być aplikowany wyłącznie wewnątrz budynków w pomieszczeniach mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych, m.in. hangarów czy lokali medialnych o niskiej wilgotności. Spieniony system cechują niezmienne w czasie parametry fizykomechaniczne.

Natrysk należy wykonać tak, aby uzyskane warstwy były jak najgrubsze, nawet > 100 mm, przy stałej wilgotności, która dla otoczenia nie powinna przekraczać 70%, natomiast dla podłoża porowatego do 15% (podłoże nieporowate musi być suche). Zastosowanie odpowiednio dobranej grubości izolacji, która dodatkowo pozbawiona jest spoin, poprawia energooszczędność całej izolowanej powierzchni. Natryśnięty materiał nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieniowania UV (światło słoneczne) oraz mieć styczności z wilgocią czy wodą. W takich sytuacjach należy odpowiednio zabezpieczyć izolację dodatkową powłoką.

 • Możliwość zastosowania bezpośrednio na izolowaną powierzchnię wykonaną z większości dostępnych na rynku materiałów budowlanych;
 • Wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna o szerokim zakresie aplikacyjnym (zarówno w budynkach modernizowanych jak i nowo wznoszonych);
 • Nieporównywalnie lekka izolacja nieobciążająca konstrukcji budynku;
 • Możliwość otrzymania bezspoinowej izolacji, nie narażając się tym samym na mostki termiczne czy przedmuchy powietrza odpowiedzialne za stratę ciepła;
 • Możliwość izolowania trudno dostępnych miejsc, zwłaszcza skosów i szczelin w przypadku izolacji poddaszy, z pełną gwarancją szczelności izolacji;
 • Szybkość wykonania oraz wszechstronność w technice nanoszenia izolacji dają możliwość wykonania całej izolacji nawet w przeciągu jednego dnia – zewnętrzna warstwa wysycha już w około 13 sekund;
 • Izolacja termiczna i akustyczna o dobrej odporności na wilgoć i wiatr dzięki zastosowaniu Bio Defence Technology dodatkowo chroni izolowany obiekt przed pleśnią i grzybami;
 • Pianka wycięta z próbki wykonanej przy użyciu specjalistycznej maszyny.
 • Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 7 kg/m3
 • Klasyfikacja ogniowa: Bs1d0 3
 • Rozprzestrzenianie ognia:  NRO III,IV
 • Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, WP ≤ 0,85 kg/m2
 • Współczynnik przewodności cieplnej:
  • λmean, i : 0,037 W/(m·K)
  • λ90, 90 : 0,038 W/(m·K)
 • Wartość starzeniowa, λD 0,038 W/(m·K)
 • Naprężenie ściskające przy 10%  odkształceniu względnym, σ10  ≥ 6 kPa
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego  pary wodnej, μ  3
 • Stabilność temperaturowa:
  • 70°C, 90% RH, po 48 h: d ≤ 4%, sz ≤ 4%, g ≤ 1%
  • -30°C, po 48 h: d ≤ 2%, sz ≤ 2%, g ≤ 0,5%
 • Całkowite odkształcenie względne:
  • 48 h, 20 kPa, 80°C: ≤ 2,57%
 • Przyczepność pianki prostopadle do podłoża: ≥ 20 kPa
 • Zawartość komórek zamkniętych: ≤ 20%
 • Odporność na grzyby pleśniowe wg  CAUP/ETA nr 12.01/21: 2007, aneks B:
 • Intensywność wzrostu 0

Aby natryśnięta piana zachowywała wszystkie parametry, przed rozpoczęciem pracy bezwzględnie należy oczyścić izolowaną powierzchnię z pyłów, oleju, luźnych fragmentów oraz innych środków mogących zmniejszyć przyczepność piany. Dodatkowo należy w staranny sposób zabezpieczyć pomieszczenie i najbliższe otoczenie, głównie okna, drzwi, meble, aby uniknąć przypadkowego zabrudzenia.

 • produkcja wysokiej jakości półsztywnej piany poliuretanowej o niskiej gęstości;
 • produkcja piany PUR o strukturze otwartokomórkowej;
 • wytwarzanie izolacji termicznej i akustycznej nowoczesną i praktyczną technologią natryskową;
 • wytwarzanie materiału izolacyjnego o stabilnych parametrach i doskonałej przyczepności do różnych powierzchni budowlanych;
 • wydajna izolacja dachów, poddaszy, zadaszeń, stropów, ścian, m.in. w konstrukcjach drewnianych, murowanych, stalowych i w systemach szkieletowych bez naddatku grubości;
 • izolacja odporna na pleśń i grzyby;

poliuretan; systemy poliuretanowe; PU; PUR;